System Zarządzania Środowiskowego w firmie transportowej

no responses
napis iso 14001

Norma PN-EN ISO 14001:2015 ma na celu nadzór nad oddziaływaniem firmy na środowisko i w miarę możliwości ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko. Jak wygląda jej wdrożenie w firmie transportowej?

Przede wszystkim należy określić zakres wdrożenia systemu. Poniższe 8 punktów przedstawia obszary, które wymagają naszego działania:

 1. Identyfikacja aspektów środowiskowych.
 2. Przyporządkowanie wymagań prawnych i innych do aspektów środowiskowych.
 3. Wyznaczenie znaczących aspektów środowiskowych.
 4. Określenie sterowania operacyjnego dla znaczących aspektów środowiskowych.
 5. Wdrożenie sterowania operacyjnego.
 6. Przekazywanie informacji o znaczących aspektach środowiskowych na zewnątrz.
 7. Identyfikacja potencjalnych sytuacji niebezpiecznych i awarii, które mogą mieć wpływ na środowisko oraz reagowania na nie.
 8. Określenie postępowania dla sytuacji niebezpiecznych i awarii, które mogą mieć wpływ na środowisko oraz reagowania na nie.

 

 1. Identyfikacja aspektów środowiskowych.

Identyfikacja aspektów  środowiskowych to nic innego jak określenie takich aspektów, na które organizacja ma wpływ i które może nadzorować.

Podczas identyfikacji aspektów środowiskowych należy brać pod uwagę:

 • emisje do powietrza,
 • zrzuty do wody,
 • sposób postępowania z odpadami,
 • zanieczyszczenie gruntu,
 • wykorzystanie surowców, energii i zasobów naturalnych,
 • inne kwestie związane z lokalnym środowiskiem i lokalnym społeczeństwem.

 

Przykładowe aspekty środowiskowe w firmie transportowej to np. emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, uwalnianie ścieków czy emisja hałasu.

 

 1. Przyporządkowanie wymagań prawnych i innych do aspektów środowiskowych.

Poszczególne obowiązki wynikają z konkretnych przepisów prawa. Chcąc skutecznie wdrożyć System Zarządzania Środowiskowego należy stosować się do poniższych wymagań prawnych:

 

Przepisy polskie:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (UOO).

Np. „Transport odpadów może odbywać się tylko przez podmiot posiadający pozwolenie na transport.”

 

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2012 r. W sprawie katalogu odpadów.

Np. „Odpady klasyfikuje się poprzez zaliczenie ich do właściwej grupy.”

 

 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (KW).

Np. „Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny.”

 

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UUCPG).

Np. „Właściciele nieruchomości są zobowiązani posiadać zbiorniki na odpady komunalne i selektywnie zbierać te odpady. Należy posiadać umowę na odbiór odpadów oraz faktury potwierdzające ich odbiór.”

 

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska a dni 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Np. „Operatorzy urządzeń i systemów ppoż. są obowiązani do przekazywania rocznych sprawozdań zawierających info. z prowadzonych przez nich w danym roku kalendarzowym KU i KSOP”.

 

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (POŚ).

 

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Np. „Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Nie wnosi się opłat na konto marszałka jeśli ich wysokość nie przekroczy 800 zł, ale należy przesłać sprawozdanie, natomiast jeśli ich wysokość nie przekroczy 100 zł nie trzeba również przesyłać sprawozdania”

 

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska.

 

 • Ustawa z dnia 25lutego 2011r.o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (USCIM).

Np. „Pojemniki i zbiorniki służące do przechowywania substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie oraz pojemniki i zbiorniki służące do pracy z tymi substancjami lub mieszaninami (…) powinny być należycie oznakowane, w tym opatrzone znakami ostrzegawczymi.”.

 

 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (SZWO).

Np. „Operator obowiązany jest sprawować faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej (…)”.

 

Przepisy europejskie:

 • Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE  oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93  i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94,  jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,  93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1005/2009z dnia 16 września 2009 r.w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową Rozporządzenie 842/2006.
 • ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 842/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r.w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych.

 

 1. Wyznaczenie znaczących aspektów środowiskowych.

Podstawą do uznania aspektu środowiskowego za znaczący jest spełnienie dwóch z poniższych kryteriów:

 • istnieje uregulowanie prawne ogólne (np. ustawa, rozporządzenie)
 • aspekt środowiskowy ma istotny wpływ na środowisko (np.: odpady niebezpieczne, ścieki przemysłowe)
 • postępowanie z aspektem jest kosztowne

 

Do poszczególnych kryteriów przypisujemy odpowiednią ocenę w skali od 1 do 3. Suma ocen daje ocenę znaczenia aspektu.

Kryteria do o ceny to:

 • szkodliwość oddziaływania na środowisko (1-3)
 • częstotliwość wystąpienia zdarzenia (1-3)
 • skutki środowiskowe (1-3)
 • sytuacja formalno – prawna (1-3)
 • koszty związane ze zobowiązaniami środowiskowymi (1-3)

 

Minimalna zatem ocena to 5 a maksymalna to 15. Aspekt uznajemy za znaczący, gdy suma obliczenia jest większa lub równa 9.

 

 1. Określenie sterowania operacyjnego dla znaczących aspektów środowiskowych.

Dla wyznaczonych znaczących aspektów środowiskowych ustala się lub opracowuje dokumentację do sterowania operacyjnego tymi aspektami, która określa dla nich kluczowe charakterystyki i kryteria operacyjne.

 1. Wdrożenie sterowania operacyjnego.

Jeśli jest to zasadne, dokumentację do sterowania operacyjnego może stanowić:

 • instrukcja obsługi urządzeń, instalacji
 • i / lub instrukcja BHP, ppoż., nadzorowana zgodnie z procedurą PR01 „Nadzór nad dokumentacją i zapisami”
 • i / lub procedura SZ nadzorowana zgodnie z procedurą PR01 „Nadzór nad dokumentacją i zapisami”
 • lub inne dokumenty jak: umowy, specyfikacje czy wydane decyzje oraz pozwolenia.

 

 1. Przekazywanie informacji o znaczących aspektach środowiskowych na zewnątrz.

Rozpowszechnienie na zewnątrz informacji nt. aspektów środowiskowych, w tym znaczących aspektów środowiskowych może być realizowane jedynie w formie informacji przekazywanych do właściwych urzędów, jeżeli wynika to z wymogów prawnych.

W przypadku pytań, uwag i skarg dotyczących znaczących aspektów środowiskowych, stosownych informacji udziela osoba wskazana w organizacji.

 

 1. Identyfikacja potencjalnych sytuacji niebezpiecznych i awarii, które mogą mieć wpływ na środowisko oraz reagowania na nie.

 

Organizacja jest zobowiązana do identyfikacji sytuacji, które mogą mieć wpływ na środowisko. Są to min. awaria urządzeń, pożar, awarie sieci elektrycznej, zanieczyszczenia preparatem chemicznym, itp.

 

 1. Określenie postępowania dla sytuacji niebezpiecznych i awarii, które mogą mieć wpływ na środowisko oraz reagowania na nie.

 

Procedury gotowości i reagowania na awarie powinny zawierać między innymi:

 • opis obiektu, procesu, instalacji, urządzenia, miejsca,
 • opis awarii,
 • rodzaje zagrożeń,
 • działania profilaktyczne, do których należy między innymi:
 • stała kontrola stanu technicznego urządzeń, instalacji,
 • współpraca ze służbami utrzymania ruchu,
 • działanie zgodne z przepisami bhp i ppoż.,
 • szybkie usuwanie usterek,
 • utrzymywanie w sprawności urządzeń i instalacji ppoż. itp.,
 • postępowanie w trakcie sytuacji niebezpiecznej i awarii, w tym między innymi (jeśli zasadne),
 • sygnał informacyjny o zaistniałej awarii,
 • ewakuacja i ratowanie ludzi,
 • powiadamianie odpowiednich osób, służb oraz instytucji w zależności od charakteru i skutków awarii,
 • częstotliwość symulacji awarii (jeśli to możliwe).

 

Po zaistnieniu i usunięciu każdej sytuacji niebezpiecznej i awarii mającej wpływ na środowisko, Pełnomocnik ds. SZ ze Specjalistą ds. BHP analizują przyczyny i skutki sytuacji niebezpiecznej i awarii oraz określają działania korygujące.

 

Na koniec pozostaje kwestia sprawozdawczości. W przypadku firmy transportowej najbardziej  istotne są 4 sprawozdania:

 

 1. 28 lutego – Raporty KOBiZE – Dotyczy ono podmiotów, które wprowadzają gazy lub pyły do powietrza. Jest to raport dotyczący całego poprzedniego roku i zawiera takie informacje jak: wielkość emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji, które zostały wprowadzone do środowiska; wielkość produkcji oraz szczegółowe informacje odnośnie surowców i paliw, które towarzyszą emisjom; środki techniczne, które mają zapobiec lub zminimalizować emisję; emisja, którą udało się ograniczyć w wyniku podjętych działań oraz kiedy udało się osiągnąć ograniczenie emisji; planowane terminy podjęcia nowych działań oraz wielkości wynikającej z nich emisji gazów cieplarnianych. Raport składany jest drogą elektroniczną, poprzez osobisty profil w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami według dostępnego na platformie wzoru.

 

 1. 15 marca – Sprawozdanie dotyczące posiadanych odpadów(za okres zeszłego roku) – jeśli wystąpią. Ten dokument składa się do Urzędu Marszałkowskiego.

 

 1. 31 marca – Wykaz zawierający informacje o rocznej opłacie za korzystanie ze środowiska (za okres całego ubiegłego roku). Odnosi się do wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, składowania odpadów oraz wprowadzania ścieków do wód i ziemi. Wykaz składany jest do urzędu marszałkowskiego, w którym korzysta się ze środowiska. Wyjątkiem jest wykaz wprowadzanych gazów i pyłów do powietrza. Ten dokument składa się do Urzędu Marszałkowskiego, w którym podmiot składający wykaz jest zarejestrowany.

 

 1. CRO (w przypadku posiadania pojazdów typu chłodnia) – należy dokonać wpisów po wykonaniu przeglądów, uzupełnieniu czynnika chłodniczego lub naprawie.

 

Dzięki normie ISO 14001 możemy skutecznie zapobiegać powstawaniu jakichkolwiek niezgodności środowiskowych. Wiążą, się z tym również korzyści ekonomiczne, ponieważ posiadanie środowiskowego systemu zarządzania przyczynia się do redukcji kosztów usuwania odpadów i zanieczyszczeń, zmniejsza zużycie energii i surowców, a także obniża koszty energii oraz licznych opłat związanych z korzystaniem z zasobów środowiska.

Wdrożenie normy również w znacznym stopniu ułatwia dostęp do programów, dzięki którym  można uzyskać dofinansowania np. na unijne dotacje lub dostęp do przetargów.

Warto zatem przeanalizować proces wdrożenia, bo być może okaże się, że korzyści jakie przynosi norma ISO 14001 są na tyle duże, że warto zainwestować w nią czas i środki finansowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

avatar

Zapytaj lub zamów on-line


Klienci o nas


 • Firma Stan-Trans Oddział w Łodzi od wielu lat realizuje zamówienia naszej firmy w zakresie transportu Niemcy-Polska. Nasza współpraca układa się bardzo pomyślnie. Głównymi atutami firmy są terminowe doręczenia powierzonych ładunków, kompetentna obsługa i rzetelna informacja na każdym etapie realizacji zlecenia. Nie odnotowaliśmy problemów z dostarczaniem ładunków. Firma Stan-Trans zapewnia fachową obsługę od momentu przyjęcia zlecenia, aż do chwili dostarczenia ładunku. Dzięki naszej współpracy jesteśmy spokojni o terminowy i bezpieczny transport. Według naszej opinii firma Stan-Trans jest partnerem godnym zaufania.

 • Z firmą transportową Stan-Trans współpracujemy już ponad 8 lat i z przyjemnością informujemy, że jest to niezwykle profesjonalny i zaangażowany kooperant, na którego możemy zawsze liczyć. Nasza współpraca dotyczy organizacji transportu materiałów budowlanych oraz domów modułowych. Od początku współpracy został nam przypisany opiekun, który szybko i profesjonalnie reaguje na każde zapytanie dotyczące spedycji krajowej i międzynarodowej.

 • Oferty, które otrzymujemy są kompleksowe i atrakcyjne finansowo. Bardzo ważnym aspektem naszej współpracy jest także elastyczność firmy Stan-Trans w zakresie terminów. Zarówno koordynatorzy jak i kierowcy są bardzo pomocni w całym procesie organizacji transportu, co sprawia, że współpraca z firmą Stan-Trans przebiega bez najmniejszego problemu i w miłej atmosferze. Z całą pewnością będziemy kontynuować podjętą współpracę i z pełną odpowiedzialnością polecamy firmę Stan-Trans jako profesjonalnego, skutecznego i wyjątkowo zaangażowanego partnera.

 • Terminowość, fachowość, a przede wszystkim bezpieczeństwo to zalety z jakimi mamy do czynienia w codziennej współpracy . Wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza, którą cechuje zaangażowanie we współpracę oraz staranność zawodowa pozwala nam na podejmowanie się trudnych wyzwań w zakresie realizacji transportów intermodalnych. Pro aktywne podchodzenie do mogących pojawić się problemów to gwarancja na jaką możecie Państwo liczyć podejmując współpracę z firmą STAN-TRANS. Możemy polecić firmę STAN-TRANS jako dobrego i wiarygodnego partnera oferującego wysoki poziom usług.

 • Komunikacja między naszymi firmami przebiega bez zarzutów. Reakcja na nasze zapytania jest natychmiastowa, a firma Stan-Trans dostosowuje się od krótkich terminów zleceń, którymi nie mogą sprostać inne firmy. Firmę Stan-Trans wyróżnia także miła i życzliwa obsługa, kierowcy są często chwaleni przez naszych klientów. Doświadczenie i wysoki poziom umiejętności prezentowanych przez pracowników Stan-Trans pozwala nam z całkowitym przekonaniem polecić tę firmę.

 • Pracowników firmy Stan-Trans cechuje wysoki stopień profesjonalizmu. Jako klient i potencjalny zleceniodawca zleceń przewozu, otrzymujemy bardzo szybko stawki frachtowe potrzebne do kalkulacji cenowych. Oferty cenowe przygotowywane są niezwykle starannie. Pracownicy firmy Stan-Trans zawsze starają się znaleźć odpowiedni samochód na intersującej nas trasie przewozu; zawsze służą radą, pomocą i dobrym rozwiązaniem.

 • Przebieg każdego zlecenia przewozu jest monitorowany aż do samego miejsca rozładunku. Jest to bardzo komfortowa sytuacja dla każdego klienta. Na każde zapytanie o stawkę frachtową lub dostępność auta kończy się wysyłaniem przez nas zlecenia przewozu. Cieszę się, że mamy możliwość współpracy z Osobami, które cechuje wysoka kultura osobista, profesjonalizm, otwarcie na potrzeby klienta i uczciwość.

 • Firmę Stan-Trans Wojciech Staniek charakteryzuje solidność i terminowość realizacji powierzonych zleceń transportowych, jak również wysoki poziom organizacyjny i doskonały kontakt z klientem dzięki czemu świadczone usługi są na wysokim poziomie.
  Z pełną odpowiedzialnością i bez zastrzeżeń możemy polecić firmę Stan-Trans Wojciech Staniek jako rzetelnego i profesjonalnego partnera w zakresie usług transportowych. Od momentu nawiązania współpracy zlecenia były realizowane sprawnie i solidnie. Standardy obowiązujące w firmie w pełni spełniają nasze oczekiwania