Czy można dwukrotnie po sobie skrócić odpoczynek tygodniowy?

Jak dokładnie policzyć prawidłowo odpoczynek tygodniowy? Kiedy prawidłowo należy go rozpocząć i  kiedy można go skrócić?

Zagadnienie tygodniowych odpoczynków jest jednym z bardziej skomplikowanych. Postaram się w prosty sposób przedstawić jak w praktyce wykorzystać przepisy dotyczące odpoczynku tygodniowego aby nie narazić się na sankcje karne i jednocześnie zadowolić kontrahentów dowiezionym na czas ładunkiem?

Zacznę od przytoczenia definicji tygodniowego odpoczynku zgodnego z Rozporządzeniem  (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 15 marca 2006 r. (Dz. Urz. UE. L 2006 Nr102) :

„Tygodniowy okres odpoczynku” oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje „regularny tygodniowy okres odpoczynku” lub „skrócony tygodniowy okres odpoczynku”:

„regularny tygodniowy okres odpoczynku” oznacza odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin,

„skrócony tygodniowy okres odpoczynku” oznacza odpoczynek trwający krócej niż 45 godziny, który można, na warunkach ustalonych w art. 8 ust. 6, skrócić do nie mniej niż 24 kolejnych godzin;

Zorganizujemy dowolny

transport w 45 minut

lub krócej

Nasz pracownik szybko przygotuje konkretną propozycję, a po jej akceptacji osobiście dopilnuje, by nic nie przeszkodziło w dostawie na umówiony czas.

Nagłe zlecenia nas nie zaskakują, bo jesteśmy dobrze przygotowani.

Kolejną istotną definicją przy prawidłowym wyznaczaniu odpoczynku tygodniowego jest definicja tygodnia, która określa sztywno „tydzień” jako okres od godz. 00.00 w poniedziałek do godz. 24.00 w niedzielę.

Skoro wiemy już ile powinien wynosić odpoczynek tygodniowy i w jakim okresie go rozliczamy pozostaje nam ustalić kiedy najpóźniej powinno się rozpocząć odbieranie tego odpoczynku i jak prawidłowo go planować.

Zgodnie z art. 8 ust. 6  ww. Rozporządzenia „w ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej:

— dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku, lub

— jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny”.

I tu zaczyna się sprawa komplikować. Czy jest zatem możliwe, żeby odebrać w dwóch kolejnych tygodniach dwa skrócone odpoczynki po sobie?

Skorzystaj

z szybkiej wyceny

Skontaktuj się z naszymi sprzedawcami - otrzymasz oferte w 45 minut!

 

W dalszej części tego ww. artykułu określono kiedy najpóźniej należy rozpocząć odbieranie  tygodniowego okresu odpoczynku tj.: nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku oraz do którego tygodnia zaliczyć dany odpoczynek. Pamiętajmy, że tygodniowy okres odpoczynku, który przypada na dwa tygodnie można zaliczyć do dowolnego z nich, ale nie obu.

Wykorzystując definicję ”tygodnia” i ww. przepis dotyczący odbierania odpoczynku nie później niż po sześciu okresach 24-godzinnych zaprezentuję przykład dwukrotnego wystąpienia po sobie skróconego okresu odpoczynku tygodniowego w okresie dwutygodniowym zgodnego z ww. przepisem.

 

Pewnego dnia dzwoni do mnie klient z zapytaniem co może zrobić. Pytam dokładnie o przebieg pracy kierowcy i dowiaduję się, że kierowca rozpoczął okres jazdy po regularnym okresie odpoczynku tygodniowego w poniedziałek. W pierwszym tygodniu skrócił okres odpoczynku tygodniowego po czym rozpoczął  kolejny okres jazdy w niedzielę. W kolejnym tygodniu kierowca musi odebrać regularny okresu odpoczynku tygodniowego, a 6 okresów 24- godzinnych mija w sobotę rano. Co zrobić jeśli kierowca ma rozładunek w piątek, a w niedzielę musi być na bazie, do której zostało 800km, gdzie w sobotę rano  powinien zacząć odbieranie odpoczynku regularnego.

W pierwszym momencie pomyślałam faktycznie nic nie da się zrobić ale po głębszej analizie przeliczając dokładnie czas potrzebny do powrotu na bazę zaproponowałam wykorzystanie  skróconego ( 24) odpoczynku w piątek po rozładunku  przed ukończeniem 6 okresów 24 godzinnych, a co w konsekwencji pozwoli nam wykorzystać  teoretycznie kolejnych 6 okresów 24 godzinnych  i da możliwość dojazdu do bazy pod warunkiem – rozpoczęcia regularnego okresu odpoczynku jeszcze w niedzielę.

Zorganizujemy dowolny

transport w 45 minut

lub krócej

Nasz pracownik szybko przygotuje konkretną propozycję, a po jej akceptacji osobiście dopilnuje, by nic nie przeszkodziło w dostawie na umówiony czas.

Nagłe zlecenia nas nie zaskakują, bo jesteśmy dobrze przygotowani.

Jak to możliwe, że taki wariant nie narusza przepisów?

W tym przypadku rozpatrując okres rozliczeniowy „tygodnia” od 00:00 w poniedziałek do 24:00 w niedzielę dostosowaliśmy się do przepisu mówiącego tym, że w ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny z zachowaniem obowiązku odebrania odpoczynku przed upływem 6 okresów 24-godzinnych.

De facto w drugim tygodniu kierowca odebrał dwa odpoczynki jeden skrócony, a drugi regularny rozpoczęty w niedzielę ale zaliczony do drugiego tygodnia. Do tego uzyskał dodatkowy okres jazdy. I wszystko to zgodnie z przepisami.

 

Ważne informacja dla kierowców autokarów- okazjonalnych przewozów międzynarodowych!

 

Skorzystaj

z szybkiej wyceny

Skontaktuj się z naszymi sprzedawcami - otrzymasz oferte w 45 minut!

Art 8 ust 6a ww. rozporządzenia 561/2006 WE w drodze odstępstwa od ust. 6 kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób, zdefiniowaną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (1) może odłożyć tygodniowy okres odpoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku, pod warunkiem że:  a) usługa trwa co najmniej 24 kolejne godziny w państwie członkowskim lub państwie trzecim, do którego zastosowania ma niniejsze rozporządzenie, innym niż państwo, w którym rozpoczęło się świadczenie usługi; b) po skorzystaniu z odstępstwa kierowca korzysta z: (i) dwóch regularnych tygodniowych okresów odpoczynku; albo (ii) jednego regularnego tygodniowego okresu odpoczynku i jednego skróconego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 24 godziny. Skrócenie jest jednak rekompensowane równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia po zakończeniu okresu odstępstwa; c) po dniu 1 stycznia 2014 r., jeżeli pojazd jest wyposażony.

 

 

 

 

Zorganizujemy dowolny

transport w 45 minut

lub krócej

Nasz pracownik szybko przygotuje konkretną propozycję, a po jej akceptacji osobiście dopilnuje, by nic nie przeszkodziło w dostawie na umówiony czas.

Nagłe zlecenia nas nie zaskakują, bo jesteśmy dobrze przygotowani.

 

 

 

 

 

 

Skorzystaj

z szybkiej wyceny

Skontaktuj się z naszymi sprzedawcami - otrzymasz oferte w 45 minut!

 

 

 

Aleksandra Okonowska

doradca transportowy

Zorganizujemy dowolny

transport w 45 minut

lub krócej

Nasz pracownik szybko przygotuje konkretną propozycję, a po jej akceptacji osobiście dopilnuje, by nic nie przeszkodziło w dostawie na umówiony czas.

Nagłe zlecenia nas nie zaskakują, bo jesteśmy dobrze przygotowani.

Sprawdź

pozostałe wpisy

Jak organizowane są spedycje transportowe?

We współczesnej rzeczywistości, w której granice państw stają się coraz łatwiejsze do przekraczania, ważną rolę odgrywa logistyka. Spedycja transportowa jest podstawą tej branży i zapewnia sprawny przepływ towarów na całym […]

07/05/2024 - StanTrans_Admin

Jakie są kluczowe kwestie bezpieczeństwa w transporcie maszyn?

W firmie Stan-Trans jedną z usług w ramach transportu krajowego czy zagranicznego, jaką wykonujemy, jest transport maszyn. To dość skomplikowany proces, który wymaga szczególnej uwagi i planowania. Bezpieczeństwo jest priorytetem […]

30/04/2024 - StanTrans_Admin

drogowy transport towarów z Francji Transport na trasie Francja-Polska ‒ najważniejsze informacje

Francja, jako jeden z krajów Unii Europejskiej, wciąż znajduje się w czołówce destynacji, z którymi Polska prowadzi ożywioną relację transportową. Statystyki z rynku gospodarczego pokazują, że Francja jest naszym ważnym […]

23/04/2024 - StanTrans_Admin

Jakie są kluczowe zalety współpracy z profesjonalnym spedytorem w zakresie dostaw międzynarodowych?

W dzisiejszym, globalnym świecie, gdzie granice handlowe są coraz bardziej otwarte, transport międzynarodowy stał się niezwykle istotną gałęzią gospodarek wielu krajów. Firmy z różnych obszarów szukają sposobów na optymalizację swoich […]

09/04/2024 - StanTrans_Admin