Uszkodzony tachograf lub karta kierowcy – co dalej?

Co robić gdy w trakcie wykonywania zlecenia transportowego uszkodzi się karta kierowcy lub tachograf działa wadliwie?

 

Postępowanie Awaryjne

 

Sprawa dla wielu wydaje się oczywista, że kiedy tachograf przestanie działać należy niezwłocznie poddać go naprawie, a jeśli karta kierowcy nie chce się zalogować należy robić wydruki. Jednak jak pokazują kontrole drogowe
i kontrole w firmach wykonujących przewozy drogowe, kierowcy i przedsiębiorcy nie wiedzą jak prawidłowo udokumentować fakt awarii tachografu, uszkodzonej/skradzionej/zagubionej karty kierowcy lub uszkodzonej wykresówki. W przypadku błędnego udokumentowania brakujących danych z tachografu, karty kierowcy lub wykresówki, zarówno kierowcy jak
i przedsiębiorcy, grożą sankcje w postaci kary pieniężnej.

Przykłady z taryfikatora:

 

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w nieprawidłowo działający tachograf, z wyjątkiem przypadków, o których mowa – 1000 zł

 

Niezaznaczenie przez kierowcę na wykresówce lub wykresówce dołączanej do karty kierowcy wszystkich wymaganych informacji dotyczących okresów, które nie są rejestrowane, gdy tachograf nie działa lub działa wadliwie – 100zł za każdy dzień max 2000 zł

 

Nieprzechowywanie przez co najmniej rok wykresówek, wydruków oraz pobranych danych lub dokumentów potwierdzających fakt nieprowadzenia pojazdu – za każdy dzień – 500 zł

w odniesieniu do każdego kierowcy

 

Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę nieposiadającego wymaganych zapisów odręcznych
i wydruków z tachografu w przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub nieposiadania – za każdy brakujący wydruk- 200 zł

 

 

Jak ustrzec się ww. kar pieniężnych? Wystarczy zastosować się do procedur opisanych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r., które poniżej cytuję.

 

Procedury na wypadek wadliwego działania urządzeń

„1. W razie awarii lub wadliwego działania tachografu przedsiębiorstwo transportowe zobowiązane jest do jego naprawy przez zatwierdzonego instalatora lub zatwierdzony warsztat, tak szybko jak pozwalają na to okoliczności.

 

Jeżeli sprowadzenie pojazdu do bazy przedsiębiorstwa transportowego nie jest możliwe w ciągu tygodnia, licząc od dnia uszkodzenia lub wykrycia wadliwego działania, wówczas naprawy dokonuje się w drodze.

Środki przyjęte przez państwa członkowskie upoważniają właściwe organy do wydania zakazu używania pojazdu
w przypadku, gdy awaria lub wadliwe działanie nie zostało naprawione zgodnie z akapitami pierwszym i drugim niniejszego ustępu, w zakresie, w jakim jest to zgodne z przepisami krajowymi w danym państwie członkowskim.

  1. W czasie gdy tachograf nie działa lub działa wadliwie, kierowca zaznacza dane umożliwiające jego identyfikację (nazwisko, numer karty kierowcy lub numer prawa jazdy) wraz z podpisem, jak również informacje dotyczące różnych okresów, które nie były poprawnie rejestrowane lub drukowane przez tachograf:
  2. a) na wykresówce bądź wykresówkach; lub
  3. b) na tymczasowej wykresówce dołączanej do wykresówki lub karty kierowcy”.

 

Uszkodzone karty kierowcy lub wykresówki

„1. W przypadku uszkodzenia wykresówki zawierającej zapis lub karty kierowcy, kierowcy przechowują uszkodzoną wykresówkę lub kartę kierowcy wraz z zapasową wykresówką zastępującą ją.

  1. W przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej nieprawidłowego działania, zagubienia lub kradzieży kierowca:
  2. a) na początku trasy drukuje dane prowadzonego przez siebie pojazdu i wpisuje na tym wydruku:

(i) dane umożliwiające identyfikację kierowcy (nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy), wraz z podpisem;

(ii) okresy(..): pod symbolem : „inna praca”, która oznacza wszelkie czynności inne niż prowadzenie pojazdu, zgodnie
z definicją zawartą w art. 3 lit. a) dyrektywy 2002/15/WE, a także wszelkie prace wykonywane dla tego samego lub innego pracodawcy w sektorze transportowym lub poza nim;

(iii) pod symbolem : „okresy gotowości” zgodnie z definicją w art. 3 lit. b) dyrektywy 2002/15/WE;

(iv) pod symbolem : przerwy lub odpoczynek (…)

  1. b) na końcu trasy drukuje informacje odnoszące się do okresów zarejestrowanych przez tachograf, zapisuje wszystkie okresy innej pracy, okresy gotowości i odpoczynku, od sporządzenia wydruku na początku trasy, które nie zostały zarejestrowane przez tachograf oraz zaznacza na tym dokumencie dane umożliwiające identyfikację kierowcy (nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy), wraz ze swoim podpisem. „

 

 

Kradzież, zagubienie lub uszkodzenie kart kierowcy

„1. Organy wydające karty kierowcy prowadzą rejestr kart wydanych, skradzionych, zagubionych lub uszkodzonych w okresie odpowiadającym przynajmniej okresowi ich ważności.

  1. W przypadku gdy karta kierowcy zostanie uszkodzona lub działa wadliwie, kierowca zwraca ją do właściwego organu państwa członkowskiego jego normalnego miejsca zamieszkania. Kradzież karty kierowcy musi zostać formalnie zgłoszona właściwemu organowi państwa, w którym dokonano kradzieży.
  2. Zaginięcie karty kierowcy musi zostać zgłoszone w drodze formalnego zawiadomienia właściwych organów państwa członkowskiego, które ją wydało oraz właściwych organów państwa członkowskiego, które stanowi normalne miejsce zamieszkania kierowcy, o ile są to różne państwa.
  3. W przypadku gdy karta kierowcy została uszkodzona, działa wadliwie, została zagubiona lub skradziona, kierowca musi w terminie siedmiu dni kalendarzowych wystąpić o kartę zastępczą do właściwych organów w państwie członkowskim swojego normalnego miejsca zamieszkania. Organy te wydają kartę zastępczą w ciągu ośmiu dni roboczych od dnia otrzymania szczegółowego wniosku o jej wydanie.
  4. W sytuacjach określonych w ust. 4 kierowca może kontynuować jazdę bez karty kierowcy przez maksymalnie 15 dni kalendarzowych lub w dłuższym okresie, jeśli konieczny jest powrót pojazdu do bazy, pod warunkiem że kierowca może wykazać brak możliwości przedstawienia lub użycia karty „

 

 

Odpowiedzialność przedsiębiorstw transportowych

„Przedsiębiorstwa transportowe są odpowiedzialne za zapewnienie, by ich kierowcy byli właściwie wyszkoleni
i poinstruowani w zakresie prawidłowego działania tachografów, zarówno cyfrowych, jak i analogowych, przeprowadzają regularne kontrole, by zapewnić właściwe użytkowanie tachografów przez swoich kierowców i nie udzielają kierowcom żadnych bezpośrednich ani pośrednich zachęt, które mogłyby skłaniać ich do niewłaściwego używania tachografów”

 

 

Podsumowując:

 

 Awaria tachografu- naprawa wymagana jest niezwłocznie, a jeżeli pojazd jest w trasie i nie powróci do bazy w ciągu tygodnia należy dokonać naprawy w trasie.

 

Uszkodzenie, utrata, kradzież karty kierowcy- w ciągu 7 dni należy zgłosić ten fakt odpowiednim organom i złożyć wniosek o wydanie nowej karty. W okresie maksymalnie 15 dni kalendarzowych lub w dłuższym okresie, jeśli konieczny jest powrót pojazdu do bazy, pod warunkiem że kierowca może wykazać brak możliwości przedstawienia lub użycia karty, kierowca sporządza dwa wydruki dziennie:

1- na rozpoczęcie dnia pracy,

2- na zakończenie,

gdzie zapisuje wszystkie okresy, które nie zostały zarejestrowane przez tachograf oraz zaznacza na tym dokumencie dane umożliwiające identyfikację kierowcy (nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy), wraz ze swoim podpisem.

Sporządzone w tym okresie wydruki kierowca przechowuje i okazuje do kontroli, następnie przekazuje odpowiedniej osobie w firmie w celu przechowywania na wypadek kontroli w przedsiębiorstwie. Powyższe wymagania muszą zostać spełnione łącznie.

 

Uszkodzona tarcza- w przypadku uszkodzenia wykresówki zawierającej zapis, kierowca przechowuje uszkodzoną wykresówkę wraz z zapasową wykresówką zastępującą ją (z opisanymi odręcznie aktywnościami na odwrocie tarczy) do celów kontrolnych, a po tym okresie przekazuje obie wykresówki osobie upoważnionej w firmie w celu ich przechowywania  na wypadek kontroli w przedsiębiorstwie.

 

 

 źródło:

1) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego

2) zał. nr 1 i 3 Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.  t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140.

Sprawdź

pozostałe wpisy

Jak wybrać przewoźnika w transporcie drogowym towarów?

Patrząc na to, jak wygląda sytuacja na rynku transportu, zapewne większość zleceniodawców zakrzyknie, że najważniejsza jest stawka. Oczywiście, stawka jest jak najbardziej istotna. To od niej zależy rentowność sprzedanych produktów. […]

05/12/2023 - admin

Zwolnienie odpowiedzialności przewoźnika przy niedostatecznym opakowaniu towaru

Czy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje z powierzonym mu towarem? Jak najbardziej. Prawo przewozowe jasno określa, że przewoźnik jest odpowiedzialny zarówno za ubytek, utratę, jak i uszkodzenie […]

29/11/2023 - admin

kiedy mówimy o transporcie międzynarodowym? Kiedy mówimy o transporcie międzynarodowym?

Dla przeciętnego Polaka przewóz towarów za granicę naszego kraju będzie usługą międzynarodową. Jednak przedsiębiorca zajmujący się organizowaniem transportów drogowych musi jednak posługiwać się bardziej szczegółowymi przepisami, według których nie każdy […]

27/11/2023 - StanTrans_Admin

Czy kierowca może załadować/rozładować towar?

W naszej branży bardzo często spotykamy się z praktyką proszenia kierowcy o pomoc przy rozładunku lub o samodzielny rozładunek, bez wcześniejszego ustalenia z przewoźnikiem, że taka sytuacja będzie miała miejsce. […]

02/10/2023 - StanTrans_Admin